<
toekenningen

Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie

Mediamatic 2021-2024

€ 1.800.000

Onder voorwaarde toegekend, € 450.000 per jaar gedurende vier jaar

Mediamatic ontwikkelt en presenteert kunstprojecten die ontstaan door ontwerpend onderzoek naar maatschappelijk urgente thema's. Mediamatic werkt op het snijvlak tussen kunst en wetenschap en gebruikt deze cross-over om bestaande structuren te doorbreken en plaats te maken voor vooruitstrevende ideeën. Hierin is speciale aandacht voor design en ecologie. Onder de titel 'Autistisch Verkennen' gaat de organisatie de komende jaren op zoek naar antwoorden op de crisis die zich manifesteert in vele gedaanten en voortkomt uit een maatschappij die te veel vraagt van de mens en de aarde. Mediamatic herkent zich wat betreft haar methodiek in het fenomeen autisme. In een toelichting zegt ze hierover: Autisme is een geestesgesteldheid, gekenmerkt door een extreme gevoeligheid voor verschillende prikkels: er is minder pragmatische filtering van sensorische en mentale input dan bij neurotypische mensen. Bovendien is er vaak een koppige neiging om sterk te focussen op specifieke interessegebieden.

Het programma 2021-2024 kenmerkt zich door een open structuur. Mediamatic schetst een kader waarbinnen ruimte is voor thema's op de as 'mens – aarde' die verdeeld over verschillende werkplaatsen en werkvormen de komende jaren een vorm zullen krijgen. Er is bij de uitwerking van de ontwerpopgaves veel aandacht voor het lichamelijke en de zintuiglijke ervaring. Daarbij wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen. Naast het restaurant waar Mediamatic sinds enkele jaren zelfgekweekte producten aanbiedt, wordt nu gedacht aan de mogelijkheid een uitvaartcentrum te starten. Het onderzoek naar het dode lichaam werd gestart vanuit een artistieke- en duurzaamheidsvraag, maar krijgt onder de huidige omstandigheden een hele nieuwe betekenislaag. Deze concrete, participatieve projecten vormen een voedingsbodem voor artistiek onderzoek naar onderliggende vragen met betrekking tot leven en dood, het ter beschikking stellen van het lichaam en nieuwe sociale omgangsvormen.

Mediamatic maakt deel uit van de Amsterdamse culturele infrastructuur. De instelling is onder meer onderdeel van het 3package deal programma van AFK/ Broedplaatsen. Samen met Waag en de microbiologie groep van Toby Kiers aan de VU vormt het een consortium voor Bio-Art. Projecten kunnen een superlokaal karakter hebben, maar worden soms landelijk of internationaal relevant. Mediamatic richt zich niet op presentatie in het buitenland, maar juist op internationale kruisbestuiving op de eigen locatie in de Biotoop. Ontwikkelde projecten worden vervolgens regelmatig in het buitenland gepresenteerd.

Mediamatic kent een Raad van Toezicht-model en onderschrijft de drie codes: Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

website