<
toekenningen

Monumenten als aanjager voor maatschappelijke gebiedsontwikkeling - Crimson

In dit voorstel wordt een maatschappelijke vorm van gebiedsontwikkeling onderzocht, waarbij de herbestemming van cultureel erfgoed, nieuwe financieringsmogelijkheden en het ontstaan van nieuwe collectieven, waarin particulieren kunnen participeren, de uitgangspunten vormen. Crimson zoekt daarmee naar een antwoord op de grote hoeveelheid cultureel erfgoed die in de komende jaren op de markt zal komen. Crimson stelt op basis van eerder onderzoek dat het onderhoud van vastgoed met een monumentale status financieringsmogelijkheden biedt die voor een groter effect zouden kunnen zorgen dan 'slechts' het behoud van het monument en wil dit verder uitzoeken. De onderzoeksaanpak kent vijf stappen. Er wordt een inventariserende scan gemaakt van het vrijkomende monumentale Rijksvastgoed en haar potenties. Als reactie op de bevindingen uit deze scan gaat men op zoek naar een strategische oplossing voor herbestemming waarin alternatief maatschappelijk eigenaarschap wordt gekoppeld aan nieuwe financieringsmodellen en flexibele ontwerpstrategieën. Deze onderdelen worden door het onderzoeksteam in de praktijk uitgewerkt en getoetst aan de hand van twee casestudies. Te weten het Psychiatrisch Ziekenhuis Meerenberg in Bloemendaal en de Hofbogen in Rotterdam. Het beoogde eindresultaat is een rapportage, waarin de methode om tot een maatschappelijke gebiedsontwikkeling te komen wordt omschreven, en een advies aan (de)centrale overheden over maatregelen die zij kunnen nemen ter versoepeling van het transformatieproces van cultureel erfgoed. In het onderzoek werkt Crimson samen met financieel adviesbureau Fakton en ontwerpbureau Powerhouse Company. Zo nodig worden tijdens de uitvoering ook andere relevante disciplines bij het onderzoek betrokken.

Dit project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep 'Stedenbouw Zonder grondopbrengsten' verstrekte startsubsidie ter waarde van €10.000,-