<
toekenningen

Ontwerpen aan stedelijke herverkaveling - Noordzuiden

Door de economische en financiële crisis zijn veel grootschalige gebiedsontwikkelingen stilgevallen en krijgen steden in toenemende mate te maken met de negatieve gevolgen van leegstaande kantoren. Dit vraagt om een nieuwe aanpak. Bij de zoektocht naar nieuwe werkwijzen wordt de eindgebruiker vaak centraal gesteld. Het Noordzuiden gaat daar tegenin en stelt de grondeigenaar centraal. Door het onvermogen van overheden en institutionele marktpartijen om nu nog grote investeringen te doen zal in de nabije toekomst veel afhangen van lokale grondeigenaren. Het onderzoeksteam onderzoekt daarom de mogelijkheden van een herverdeling van grond en vastgoed in de stad als strategie voor het ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit. In essentie gaat het onderzoek over het versterken van de kwaliteits- en ontwerpdimensie van dit juridisch financieel instrument. Het onderzoek bestaat uit het ontwikkelen van ontwerpvarianten of scenario's voor 5 praktijkexperimenten. De resultaten en opgedane kennis en ervaringen worden tussentijds in een 'community of practice' gedeeld. De volgende cases komen daarbij aan bod: centrumgebied van Nijmegen, gemengd bedrijventerrein Zevenaar, binnenstedelijk winkelgebied in Apeldoorn, voormalig werkterrein in Doetinchem en recreatieparken in regio Noord-Veluwe. Het project wordt gebundeld in een publicatie en een klein manifest met concrete aanbevelingen aan publieke en private opdrachtgevers.

Dit project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep 'Stedenbouw Zonder grondopbrengsten' verstrekte startsubsidie ter waarde van €10.000,-