<
toekenningen

Ontwerpend onderzoek Biobased Delta - Studio Marco Vermeulen

Studio Marco Vermeulen

Dit onderzoek richt zich op de Zuidwestelijke Delta, het grootste deltagebied van Europa met daarin Zeeland, het zuidelijke deel van Zuid-Holland en het westelijke deel van Noord-Brabant. Deze regio heeft te maken met een teruglopende economie, omdat de traditionele landbouw het moeilijk heeft op de mondiale markt. De regio heeft een sterke stimulans nodig en de opkomende 'biobased economy' kan de regio mogelijk weer een internationale concurrentiepositie bezorgen. Door de aanwezigheid van zowel biologische grondstoffen (land- en tuinbouwsector) als een verwerkende (chemische) industrie en een goede samenwerking tussen beide sectoren vervult de regio op dit gebied momenteel een voortrekkersrol op Europees schaalniveau. Door deze positie verder uit te bouwen worden nieuwe ontwikkelkansen en investeringsmogelijkheden gecreëerd. In dit onderzoek worden de randvoorwaarden voor deze nieuwe economische ontwikkeling en de daaruit volgende ruimtelijke consequenties inzichtelijk gemaakt. Drie uitgewerkte sleutelprojecten vormen de basis voor het onderzoek. Daarnaast verkent men de kansen voor een circulaire economie, waarbij de reeds aanwezige productieclusters meer gaan samenwerken. Door stakeholders een grotere rol te geven in de planvorming kunnen ze bijdragen aan een integrale ontwikkelvisie voor de regio. Studio Marco Vermeulen werkt samen met een team van betrokken partners en deskundigen vanuit het bedrijfsleven, lokale overheden, Agentschap NL en diverse kennisinstellingen.

Dit project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep 'De Attractieve Regio' verstrekte startsubsidie ter waarde van €10.000,-