<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Op Terp Hoogte

Rademacher de Vries Architecten

€ 25.000

Op Terp Hoogte heeft tot doel oude terpenstructuren in Noord-Nederland in de ontwikkelstrategieën voor het toekomstige landschap te positioneren. Deze aanvraag is het resultaat van een eerder verleende startsubsidie. Uit het vooronderzoek dat Rademacher de Vries in de startfase heeft uitgevoerd is gebleken dat deze aanpak kan leiden tot nieuwe denkmodellen en constructieve inzichten. Hierbij staat de terp als topografisch, cultureel en ruimtelijk element in het landschap centraal. Tijdens de onderzoek en design fase worden twee trajecten gestart. In een ontwerpend onderzoek wordt, in samenwerking met betrokken regionale overheden, een nauwkeurige analyse van de regio gemaakt en wordt het onderwerp en het toekomstig gebruik van terpen via concrete casestudies verder uitgewerkt. Het tweede traject onderzoekt het thema binnen een meer academisch kader. Hierin werkt de aanvrager met studenten van de academie voor architectuur in Groningen aan fictieve projecten, waarbij de groepsanalyse het uitgangspunt vormt voor hun individuele projecten. Als onderdeel van het semester werken de studenten ook aan een fysieke interventie in het terpenlandschap. Deze experimentele methode tussen onderzoek en hands-on ontwerp moet tot nieuwe inzichten leiden. Via een tentoonstelling en publicatie reflecteert de aanvrager op alle bevindingen uit de onderzoeksfase en wordt meer bewustzijn en zichtbaarheid voor de terpen gecreëerd. Door de iteratieve opzet zullen alle resultaten naar de betrokken en belanghebbende partijen terugvloeien, wat bijdraagt aan de kansen voor implementatie.

website

www.rademacherdevries.com