<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Phyto Future

Other Spheres

€ 4.940

Het produceren van fossiele brandstoffen gaat vaak gepaard met de vervuiling van grond, lucht en wateren op en nabij de industrieterreinen waar de productie plaatsvindt. Bodemverontreiniging wordt traditioneel gesaneerd door het afgraven en elders reinigen van de bodem en/of het (grond)water. Tegelijkertijd zorgt de energietransitie voor een complexe ruimtelijke opgave, omdat het produceren van biomassa voor groene energie en industrie om ruimte concurreert met de woning-, landbouw- en recreatievoorzieningen. Met oog op de energietransitie en het voorkomen van bodemverontreiniging, richt dit onderzoek zich op de potentie van vegetatie om zwaar vervuilde gebieden zoals havens en industrieterreinen te reinigen. Deze techniek heet fytotechnologie, namelijk het planten van specifieke vegetatie om de relevante vervuilende stoffen te onttrekken van de bodem. Hoe kunnen industrieterreinen, die nu gebruikt worden voor de productie van fossiele brandstoffen, getransformeerd worden tot landschappelijke, regeneratieve gebieden die bijdragen aan de energietransitie? Het onderzoek richt zich er dan ook op om onderdelen hiervan te beschrijven en te verkennen, met als resultaat: het kunnen bieden van handvatten voor beleidsmakers in de vorm van een strategische visie, ofwel een model voor duurzame gebiedsontwikkeling.