<
toekenningen

Professionalisering ACED

ACED

ACED is een instituut voor design, kunst en journalistiek met als doel interdisciplinariteit tussen de creatieve- artistieke en journalistieke sector te bevorderen. ACED vervult een brugfunctie. Ontwerpers worden in staat gesteld om in hun projecten inhoudelijke verdieping aan te brengen en journalisten krijgen de gelegenheid om te experimenteren met vernieuwende uitingsvormen. Het creëren van de mogelijkheid voor ontwerpers om in contact te komen met journalistiek gedachtengoed, biedt hen de kans om de kwaliteit van hun onderzoek, proces en eindresultaat beter of anders te valideren. Het platform tracht haar doel te verwezenlijken door de realisatie van drie typen programmalijnen:

Publieke programma's
Onderzoek en kennisontwikkeling
Experimentele productie
De periode 1 februari 2020 tot en met 30 mei 2020 richt zich op het ontwikkelen van een lange termijn koers voor de professionalisering van ACED. Het traject richt zich op drie speerpunten:
1. Organisatie
Voor dit onderdeel organiseert het platform een gezamenlijke sessie met experts Bram Alkema, Mieke Gerritzen en Lucas Hendricks. Deze bijeenkomst richt zich op het professionaliseren van de organisatiestructuur van de stichting.
2. Programma
Voor dit onderdeel gaat ACED aan de hand van 3 case studies aan de slag met het professionaliseren van de programmalijnen Publieke Programma's, Onderzoek & Kennisontwikkeling en Experimentele Productie van ACED. Door case studies als onderzoeksmethode te gebruiken kan een realistische probleemstelling worden voorgelegd.
3. Implementatie
Tijdens deze stap wordt het Jaarplan 2020 — 2021 gerealiseerd. De drie programmalijnen vormen de structuur van het plan. In het jaarplan 2020 — 2021 wordt de herziene organisatiestructuur (stap 1) opgenomen. Verder worden per programmalijn de te bereiken strategie (stap 2), een uiteenzetting van de belangrijkste activiteiten en de kwalitatieve en kwantitatieve doelen vastgesteld.

website

www.aced.site