<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

Public Silence

architecten van Mourik b.v.

€ 7.500

Architecten van Mourik stelt dat geluidshinder, na luchtvervuiling, de tweede bedreiging vormt voor de gezondheid. Met de inachtneming van de groeiende verstedelijking en de verwachte toename daarvan, zullen steeds meer plekken op de wereld dichtbevolkt raken, waardoor er meer geluidshinder zal ontstaan. Met 'Public Silence' wil de aanvrager een stille ruimte creëren binnen het publieke domein in Rotterdam, om mensen bewust te maken van de omgevingsgeluiden waar zij constant aan blootgesteld worden. Naast het creëren van bewustzijn onder burgers wil de aanvrager een debat aanwakkeren tussen professionals ten behoeve van omgevingsgeluiden in steden. Dit dient te leiden tot betere ontwerpen voor gezondere leefomgevingen. Tijdens de startfase zal de aanvrager een drieledig onderzoek uitvoeren; het uitwerken van een plan van aanpak om tot een ontwerp te komen voor de installatie en het bepalen van diens ruimtelijke randvoorwaarden, het opstellen van een uitvoerig communicatieplan om de boodschap van het project over te brengen bij een brede doelgroep en het uitwerken van een financiële constructie. Voor het project wordt samengewerkt met adviseur akoestiek Jan Hardlooper en een nog nader te bepalen communicatie expert.

website

www.architectenvanmourik.nl