<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Sharing Spaces: Defining Success for Contemporary Collective Housing

FABRICations

€ 7.500

FABRICations stelt dat de bestaande literatuur over collectieve huisvesting vooralsnog voortkomt uit geïsoleerde eilanden van de disciplines architectuur, sociale wetenschappen en economie. Dit in tegenstelling tot onderwerpen als duurzaamheid, waar een interdisciplinaire benadering vanzelfsprekender is. Met het project 'Sharing Spaces: Defining Success for Contemporary Collective Housing' onderzoekt ze mogelijke vormen van collectieve huisvestingsprojecten op basis van casestudies. Ze ontwikkelt daarvoor een participatieve onderzoeksmethode waar de velden architectuur, sociologie en economie samenkomen. Het doel is om doelgroepen samen te brengen, netwerken op te bouwen en de basis te leggen voor een goed interdisciplinair discours. Voor dit onderzoek worden interviews, fotografie, literatuuronderzoek, workshops en ruimtelijke analyses als methoden ingezet. De resultaten worden vervolgens in de vorm van publicaties, digitale media en tijdens een evenement gedeeld. De startfase is gericht op het verzamelen en definiëren van voorbeeldprojecten, uitbreiden van het onderzoeksteam, aanscherpen van de onderzoeksmethode en het uitvoeren van een eerste testcase. In deze voorbereide fase werkt FABRICations samen met buurtontwikkelaars DUBBEL L.