<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Transformatie vanuit kernlanden - de juiste opgave op de juiste plek

.A.S. Delft

€ 5.000

Om nieuwe vormen van landbouw, natuur, recreatie en wonen een plek te geven, dient er voldoende ruimte te zijn om te schuiven met huidige grondgebruiksvormen én om te experimenten met kringlooplandbouw en nieuwe functiecombinaties. In de kernrandzones, de dynamische gebieden rond dorpen en steden, zou actiever gestuurd kunnen worden op de vorming van 'interactielandschappen,' of 'kernlanden' waar boeren, ondernemers en burgers samen kunnen optrekken. K.A.S. heeft als mede-winnaar van de EO-Wijers prijsvraag voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenland de gebiedsopgaven in kaart gebracht in een synthesekaart waarbij per gebied de belangrijkste urgenties worden vastgelegd. Er ontstaan clusters van kernlanden met per cluster een eigen ontwikkelkader waarin de kernkwaliteiten, doelen en opgaven beschreven staan. Het doel van het project is om deze prille methode toe te passen zodat duidelijk wordt welke opgaves in welk gebied het beste kunnen landen, bekeken vanuit een samenhangende visie tussen de verschillende urgente opgaves in het gebied. Uiteindelijk moet de methode schaalbaar worden voor andere gebieden.

Dit voorstel is ondersteund vanuit de opstartsubsidie van de Open Oproep Prachtige productielandschappen.