<
toekenningen

Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie

V2_ Lab voor de instabiele media 2021-2024

€ 2.200.000

Onder voorwaarde toegekend, € 550.000 per jaar gedurende vier jaar

V2_ Lab voor de instabiele media (Rotterdam) initieert onderzoek binnen de cross-over tussen kunst en technologie en faciliteert daarbinnen de ontwikkeling van makers en het veld in bredere zin. De positie van V2_ is tegelijk autonoom én ingebed: autonoom omdat zij buiten de kaders van innovatieagenda's denkt, en ingebed omdat zij werkt vanuit de maatschappelijke complexiteit waarin technologische vernieuwing plaatsvindt. Vanuit die positie ontwikkelt de organisatie producties op het snijvlak van kunst en design die bijdragen aan verbeeldingskracht voor een hoogtechnologische samenleving. De inbedding van het onderzoek begint met de makers, denkers en het publiek dat V2_ actief in haar ontwikkeling betrekt en eindigt bij de vertaling van de resultaten naar presentatie-instellingen, het onderwijs en andere partnerorganisaties zoals innovatie-, academische- en overheidspartners. Deze samenwerkingen zijn cruciaal voor de maatschappelijke impact van het onderzoek; zij vertalen de resultaten in kennis, producten, artikelen en beleid. De kernactiviteiten van V2_ betreffen: produceren, presenteren en publiceren.

De komende beleidsperiode 2021-2024 start V2_ een onderzoek rond Artificial Inequality. Volgens V2_ bestaat er een grote ongelijkheid tussen degenen die profiteren van technologische ontwikkelingen en degenen die er de prijs voor betalen: vernieuwingen in Artificial Intelligence leiden tot Artificial Inequality. In het onderzoek van de komende jaren wil V2_ deze brede maatschappelijke impact van innovatie verder uitdiepen. V2_ richt zich daarbij eerst op de impact van Artificial Intelligence, binnen de onderzoekslijn Intelligent Equality – waarbinnen bijvoorbeeld het tweejarige onderzoek Alternative Imaginaries for the Smart City zal plaatsvinden – om vervolgens ook recente ontwikkelingen in de biotechnologie in het onderzoek te betrekken binnen de onderzoekslijn Bioequality – Ontwikkelingen in de biotechnologie zullen door hun invloed op de voortplanting, voedselvoorziening en mobiliteit namelijk verstrekkende gevolgen gaan hebben voor de verdeling van macht en welvaart. Tenslotte, zal V2_ de nieuwe inzichten meenemen in de ontwikkeling van een EU-consortium rond een derde onderzoekslijn, Artificial Equality, waarin interacties tussen ontwikkelingen in Artificial Intelligence en biotechnologie centraal staan. Om deze bredere verbanden tussen de effecten van technologische veranderingen op de samenleving, en de nieuwe sociale verhoudingen die erdoor ontstaan, te kunnen duiden moeten ook de kunst en het ontwerp zelf verder ontwikkeld worden. Daarin moet ruimte geboden worden aan de perspectieven van individuen en bevolkingsgroepen die door technologische vernieuwing worden uitgesloten of uitgebuit. V2_ zal daarom in de komende beleidsperiode, met bijzondere aandacht voor perspectieven uit 'the global South' en extra zorg voor inclusiviteit, projecten en praktijken ontwikkelen die de 'instrumenten van calculatie en macht' kunnen verbeelden als 'instrumenten van bevrijding'.

V2_ kent een Raad van Toezicht-model en onderschrijft de drie codes: Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

website