<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

Van oude naar nieuwe bedding

CBK Zeeland

€ 7.500

ZeeLandLab is een nieuw open toegankelijk platform vanuit CBK Zeeland waar maatschappelijke opgaven die een vergaande ruimtelijke impact hebben in Zeeland op een integrale ontwerpende manier worden onderzocht. Het centrale onderwerp voor het eerste lab ligt in het verlengde van de duurzame energietransitie; zij vragen zich echter af hoe men om kan gaan met de overbodige relicten van het fossiele en het kernenergie tijdperk. Aanleiding is de aanstaande ontmanteling van de kolencentrale en de kerncentrale in Borssele. Het proces en product bestaan uit vier fases: analyse probleem en context, denkrichtingen ontwikkelen, verbindend verhaal ontwikkelen en werken aan concrete handelingsperspectieven. Per fase zullen de verschillende experts en stakeholders via een participatief proces samen werken om te komen tot breed gedragen oplossingen. De resultaten worden vastgelegd en gedeeld met een breed publiek. Na fase vier zal er een overkoepelende tentoonstelling worden ontwikkeld. Voor dit traject is een breed spectrum aan partners aangehaakt, met onder andere verschillende ontwerpbureaus, de provincie, rijkswaterstaat, waterschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, ZLTO en de Kerncentrale zelf.

website

www.cbkzeeland.nl