<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

WaterSchool

Studio Makkink & Bey B.V.

€ 24.480

Studio Makkink & Bey werkt aan het ruimtelijk ontwerp van de WaterSchool; een basisschool die zich in haar architectuur, interieur en curriculum volledig richt op water als grondstof, materiaal en politiek- en sociaal fenomeen. Dit doet ze met het doel de wateropgave sterker in het maatschappelijke debat te positioneren en hier ook op basisscholen vorm aan te geven. Bij de ontwikkeling van de WaterSchool onderzoeken architecten, ontwerpers en kunstenaars water-gerelateerde opgaven binnen het gebouw en haar omgeving waarbij ook omwonenden, ouders, leerlingen en leerkrachten worden betrokken. Zo wordt de opgave integraal opgepakt en verandert niet alleen het gebouw, maar ook het bewustzijn van het sociale netwerk van de school. Het onderzoek richt zich op verschillende ruimtes binnen de WaterSchool, waaronder het klaslokaal, de sanitaire ruimtes, schooltuin, werkplaats, keuken en kantine en hoe deze (her)ontwikkeld zouden kunnen worden vanuit het thema water. De resultaten van het vooronderzoek worden per ruimtetypologie voorgelegd aan een kenniskring en klankbordgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van relevante bedrijven, (lokale) overheden en kennisinstituten. Zo ontstaat een structuur waarbij experts uit de culturele sector samenwerken met experts uit andere sectoren, om samen tot een ruimtelijk ontwerp voor de WaterSchool te komen. Aan dit project is eerder een startsubsidie verleend.

website

www.studiomakkinkbey.nl