<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Wonen op hoogte

Stichting Van Eesterenmuseum

€ 30.000

Ook Amsterdam is op zoek naar een passend antwoord op haar verdichtingsopgave. Hoogbouw wordt daarbij omarmd als een potentiële verrijking van de bestaande stedelijke woonmilieus. In de herijking van de gemeente Amsterdam wordt duidelijk waar en onder welke condities hoogbouw in de stad kan plaatsvinden. Volgens het Van Eesteren Museum in Amsterdam is er echter minder aandacht voor een lastig te kwantificeren vraagstuk als de kwaliteit van wonen en initieert daarom een kwalitatief onderzoek naar het wonen op hoogte en wil hierover een constructief gesprek organiseren, onder andere over de mate waarin hoogbouw bijdraagt aan een open en inclusieve stad. Enkele vragen die daarbij aan bod zullen komen zijn: Hoe leidt hoogbouw tot betaalbare, veilige, gevarieerde en duurzame woningen? Welke openbare ruimte hoort daarbij? Hoe gaan andere steden in Nederland om met hoogbouw en wat kunnen we daarvan leren? Het project bestaat uit meerdere ontwerpateliers, bijeenkomsten en een sociaalgeografisch onderzoek, dat uiteindelijk moet resulteren in een toegankelijk en visueel rijk geïllustreerd manifest over hoogbouw in relatie tot de huidige woningbouwopgave, dat eind 2020 aan de minister van BZK zal worden overhandigd. In het project wordt samengewerkt met het College van Rijksadviseurs, UvA, VU en de gemeenten Amsterdam, Amersfoort en Eindhoven. Aan dit project is eerder een startsubsidie verleend.