Urbanisatie

In het kennisdossier Urbanisatie vindt u de kennis die is opgedaan in projecten op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijzen van het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeversschap en het Ontwerpprogramma Erfgoed & Ruimte, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Of over de afgeronde programma's Stad en Regio en Stedelijke Transformaties.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over urbanisatie, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Urbanisatie:
Maarten Tas
Dominique Geelen
Nazanin Hedayati (stadslabs)
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Urbanisatie

GO!RES Eindhoven

04 november 2019

'We gaan samen verder. Dit moet een vervolg krijgen!' aldus Kristel Lammers, directeur van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën. Lammers kreeg tijdens de slotbijeenkomst van GO!RES de afsluitende publicatie van GO!RES en het pleidooi aangeboden door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Vereniging Deltametropool. De gesprekken overal in het land met bestuurders, ambtenaren en ontwerpers om vanuit ruimtelijk perspectief sturing te geven en inspiratie te bieden aan de regionale energie strategieën hebben flink wat losgemaakt.

Na Utrecht, Rotterdam, Middelburg, Groningen en Arnhem vond tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven de laatste GO!RES bijeenkomst plaats. Hoe gaat het nou met die RES, één van de belangrijkste opgaven waar we als land op dit moment voor staan? Hoe halen we de afgesproken doelen van het Klimaatakkoord en maken we de transitie naar een post-fossiele samenleving? Hoe grijpen we deze verandering aan om ons land opnieuw vorm te geven - met behoud van landschappelijke waarden - en onze steden, buurten en woningen duurzaam te verbeteren?

'Wie is de eigenaar van het RES-proces? Voor wie wordt de RES gemaakt?' Een bezorgde burger zet vanuit de zaal de paneldiscussie op scherp. 'We zijn allemaal burger en doen het voor onszelf', antwoordt Joost Schrijnen, 'maar het ontbreekt nog aan een gevoelde urgentie om onze energie te organiseren, zoals we bijvoorbeeld wel voor water doen. Het ontbreekt ook aan eigenaarschap op Rijksniveau: waar is de staatssecretaris Energie & Ruimte?! De RES is als oefening waanzinnig interessant om de vraag helder te krijgen. We moeten als ruimtelijk ontwerpers ons vak opnieuw uitvinden en dat kunnen we!'

Zorgen zijn er ook bij het panel, bijvoorbeeld over het ontbreken van de nationale schaal; 'RES geeft een versnipperd beeld van Nederland. Gaat die puzzel wel passen? Waar blijft de planvorming op nationaal niveau?' vraagt Marco Vermeulen zich af. Joost Schrijnen valt hem bij; 'We moeten gelijktijdig ontwerpen aan land, regio en wijk. Het format ligt klaar, de referenties zijn er. Aan de slag!' Echter we moeten ook realistisch zijn: de politieke wil om het proces zo in te richten, is er nu niet. Arash Aazami, die in de regionale schaal juist kansen ziet voor model-optimalisatie en het leren roeien met de riemen die je hebt, heeft andere zorgen; 'Deze transitie heeft een scope van dertig jaar en de politiek slechts vier jaar. Depolitiseren van de opgave is belangrijk.'

De bezorgde man in de zaal reageert; 'Laat bewoners zelf plannen maken, breng de systeem- en leefwereld bij elkaar en geef bewoners eigenaarschap. Ontwerp is een middel om burgers samen te brengen en zich te organiseren.' Kristel Lammers beaamt dit: 'Deze transitie is een sociaal vraagstuk. We moeten leren denken vanuit een nieuw model, niet het bestaande model proberen te verbeteren.'

In de loop van 2020 levert iedere regio een conceptversie van de RES op. De resultaten worden met spanning afgewacht, want dan kan de landelijke puzzel worden gelegd. Het door Kristel Lammers gewenste vervolg op GO!RES, met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Vereniging Deltametropool, gaat er al eerder komen.

Lees hier het het pleidooi.
Lees hier de afsluitende publicatie GO!RES.