Zorg

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema zorg. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en leefomgeving door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over zorg, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail team Zorg via:
Nazanin Hedayati
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Zorg

Vouchers Internationalisering Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp

12 juni 2019

Let op: de Voucherprocedure Internationalisering Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp is tot nader order gesloten. Het is op dit moment niet mogelijk een aanvraag te doen binnen deze regeling. Dit is vanwege de reisbeperkingen die vanuit verschillende overheden zijn opgelegd in binnen- en buitenland in verband met COVID-19. Blijf via onze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Is uw project ondersteund via de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp of het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte en krijgt u de kans om dit project in het buitenland te presenteren? Dan kunt u tot oktober 2020 gebruikmaken van de nieuwe voucherprocedure van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Met deze regeling wil het fonds een doorontwikkeling van deze voorbeeldstellende projecten mogelijk maken.

Budget: € 150.000,-
Vouchers zijn doorlopend aan te vragen mits het budget toereikend is.

voor wie is deze procedure?
Deze procedure is bedoeld voor makers die via een van de programma's van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp of het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte subsidie hebben ontvangen. De programma's die hiervoor vanuit het Stimuleringsfonds in aanmerking komen zijn: Onderwijsomgeving, Zorg, Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap (IVO), Stedelijke Transformaties, Stad en Regio en Erfgoed en Ruimte. Vouchers kunnen worden aangevraagd voor het internationaal presenteren van het ontwerpend onderzoek dat binnen de Actieagenda door een subsidie of een opdracht tot stand is gekomen. Een uitnodiging van een buitenlandse culturele instelling of organisatie om buiten Nederland een presentatie te geven is verplicht. Het kan gaan om deelname aan een tentoonstelling, manifestatie, individuele presentatie, workshop, lezing of een optreden als spreker op een congres of symposium. Deze voucherprocedure is een aanvulling op bestaande subsidieregelingen van het fonds. U kunt vanaf zes maanden tot één maand voor aanvang van de presentatie aanvragen. De behandeltermijn van een aanvraag bedraagt maximaal vijf weken.

buitenlandse uitnodiging

Uw aanvraag moet zijn gebaseerd op een uitnodiging van een buitenlandse partij. De strekking van die uitnodiging is zwaarwegend, dat wil zeggen dat deze de buitenlandse (kennis)vraag aantoont en de deskundigheid en kwaliteit van de (Nederlandse) betrokkenen omschrijft. De buitenlandse vraag moet zich vertalen in een substantiële bijdrage in financiële of faciliterende zin. Hieruit blijkt de betrokkenheid.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?
• Het te presenteren project is eerder ondersteund in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp (AARO 2013 – 2016 en ARO 2017 – 2020: Programma IVO, Stedelijke Transformaties, Stad en Regio, Zorg en Onderwijs) of in het kader van het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte;
• Het project valt binnen het werkterrein van het Stimuleringsfonds;
• Het project vindt in het buitenland plaats;

• Het project betreft een of meerdere presentaties;

• Er is sprake van een uitnodiging uit het buitenland van recente datum;

• De bijdrage is voor reis-, accommodatie-, transport-, voorbereidings- en presentatiekosten en eventuele doorontwikkelingskosten van het eerder ondersteunde project;
• De subsidiebehoefte bedraagt maximaal € 7.500 per aanvrager;

waar wordt op beoordeeld?
Subsidie wordt verstrekt op basis van de Deelregeling Internationalisering. Bij de beoordeling wordt met name gelet op:

• het plan van aanpak ten aanzien van de presentatie in het buitenland;
• de mate van doorontwikkeling van een eerder door de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp of het Ontwerpprogramma Erfgoed & Ruimte gesteund project;
• de motivatie om het onderzoek in buitenland te presenteren;
• de mate van betrokkenheid van de buitenlandse partners;
• de relevantie van de presentatie voor het vakgebied.

voorbereiden aanvraag
Voordat u uw aanvraag gaat indienen, nodigen we u graag uit om uw conceptaanvraag te bespreken op het fondskantoor. Daarvoor is het nodig dat u uw conceptprojectplan uiterlijk twee weken voordat u dit officieel indient aan het fondsbureau voorlegt. Het concept kan per mail worden gestuurd aan Gabriella Fiorentini (stafmedewerker Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp).

Na de conceptbespreking kunt u uw aanvraag indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is het nodig dat u een persoonlijk account aanmaakt. De aanvraag bestaat uit een online aanvraagformulier waarin wordt gevraagd naar:
• De persoonlijke motivatie voor deelname waaruit blijkt wat de relevantie van de presentatie is voor de internationale ontwikkeling van de eigen ontwerppraktijk;
• Een toelichting op de relevantie van de buitenlandse activiteit voor de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp en het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte en hoe de activiteiten voortbouwen op de eerdere projecten, die in het kader van deze programma's plaatsvonden.
• Een beschrijving van het evenement, de beurs of de instelling waar de presentatie plaatsvindt en de context waarin de presentatie/deelname wordt gehouden zoals het programma, thema, doelgroep/publiek en de eventuele line-up;
• Een beschrijving van de voorgenomen presentatie/activiteiten, eigen plan van aanpak en eventueel aanvullende activiteiten;
• Planning;
• Communicatieplan;
• Een beknopte begroting van de totale projectkosten met een dekkingsplan waaruit de subsidiebehoefte blijkt (maximaal € 7.500). Kosten voor reis, accommodatie, transport van objecten, presentatie/communicatie/standhuur en de voorbereiding daarvan komen in aanmerking voor een bijdrage. De subsidie is het sluitstuk op de begroting. Met andere woorden: alle kosten en inkomsten zijn inzichtelijk, de andere co-financierende partijen hebben toegezegd of zullen dat doen naar aanleiding van de sluitende begroting.

vereiste bijlages
• De uitnodiging van de buitenlandse culturele partij van recente datum die de buitenlandse (kennis)vraag aantoont en de deskundigheid en kwaliteit van de (Nederlandse) betrokkenen omschrijft. Ook laat de uitnodiging zien wat de financiële of faciliterende bijdrage van de organisatie is aan het project;
• Beeldmateriaal van het geselecteerde project;
• Begroting;
• Portfolio (max. 10 pagina's) en cv (max. 2 pagina's).

innemen

Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf). Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees de Deelregeling Internationalisering (pdf) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.procedure

• U kunt vanaf zes maanden tot één maand voor aanvang van de presentatie aanvragen;

• De behandeltermijn van een aanvraag bedraagt maximaal vijf weken;

• De aanvragen kunnen in de periode van 4 juni 2019 tot en met 1 oktober 2020 worden ingediend;
• Per aanvrager mag per kalenderjaar één voucher worden toegekend;
• Per project kan er één voucher worden aangevraagd.verantwoording

Ter verantwoording wordt er bij afronding van het project een inhoudelijk en financieel verslag en een ingevuld verantwoordingsformulier gevraagd. In het inhoudelijke verslag dient ten minste te worden ingegaan op de uitvoering van de activiteit/presentatie, het behaalde resultaat, het publieksbereik, het opgebouwde netwerk, de relevantie van het evenement en van de instelling/organisatie voor het vakgebied en de uitkomsten van eventueel extra ondernomen activiteiten. Het financiële verslag biedt overzicht van de gerealiseerde kosten ten opzichte van de begrote kosten inclusief bewijsstukken van betaling. Afwijkende kosten moeten worden toegelicht. De verantwoording wordt digitaal via de online aanvraagomgeving ingediend.

toekenningen tot nu toe

Smogware China, SerVies (Iris de Kievith en Annemarie Piscaer)
Cascoland/ Tokyo Presentation/ Exchange Trip, Cascoland
Extractions UK/NL, Rademacher de Vries Architects

contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 Gabriella Fiorentini, stafmedewerker Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp. 
U kunt ook bellen op 010-4361600.

 Met vragen over de online aanvraagomgeving kunt u terecht bij het secretariaat.