<

verantwoording

Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaat u ook enkele verplichtingen aan. Op deze pagina leest u meer over de verantwoording.

Verantwoordingsformulier
Ter afronding van het project moet u een inhoudelijke en financiële verslaglegging indienen. Twee weken voor afronding van uw project ontvangt u een e-mail. Het verantwoordingsformulier staat dan voor u klaar op het dashboard in de online aanvraagomgeving. Dit moet samen met het inhoudelijke en financiële verslag worden ingediend, inclusief bewijsstukken van betaling. Aan de hand hiervan wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld.

Schriftelijke toestemming voor wijzigingen
Indien uw project anders dan in de aanvraag wordt uitgevoerd, dient u voor deze wijziging eerst schriftelijk toestemming te vragen. Wijzigingen die niet eerst schriftelijk zijn voorgelegd, leiden tot intrekking van de subsidiebijdrage en tot terugvordering van betaalde voorschotten.

Vermelding Stimuleringsfonds
U dient altijd te vermelden dat uw project of activiteitenprogramma mede is mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Vermeld het fonds in uw eindproducten (publicaties, documentaires en websites) en in berichtgeving over projecten of activiteitenprogramma's (bijvoorbeeld persberichten, advertenties, catalogi, correspondentie en uitnodigingen). Indien u logo's opneemt in (berichtgeving over) uw eindproduct, plaats dan ook het logo van het Stimuleringsfonds.

Uitnodigingen
U stelt het Stimuleringsfonds tijdig op de hoogte van de presentatie van uw project. Bovendien dient u voor deze presentatie uitnodigingen te sturen naar de adviescommissieleden en aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De adressen waar deze uitnodigingen naar verstuurd dienen te worden ontvangt u bij de beschikking.

Publicaties voor archief
Indien uw project (mede) uit een publicatie (brochure, boek, gids, catalogus, krant, folder, kaart e.d.) of een audiovisuele productie bestaat, stuurt u twee exemplaren naar het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en één exemplaar naar het Ministerie van OCW.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Postbus 29066
3001 GB Rotterdam
info@stimuleringsfonds.nl

Ministerie van OCW
Directie Kunsten, IPC 3300
Postubs 16375
2500 BJ Den Haag
info@cultuursubsidie.nl